Jayet 1910


Verreries Du Rhone JAYET Frères · Lyon
Jayet 1910